تاریخ شروع

17:00

شنبه - 1401/10/03

تاریخ پایان

19:00

شنبه - 1401/10/03

آدرس

غیر حضوری