تاریخ شروع

17:00

چهارشنبه - 1401/09/30

تاریخ پایان

19:00

چهارشنبه - 1401/09/30

آدرس

غیر حضوری