در سال های اخیر برای ایجاد تفکرات سیستمی در تیم های فروش ، اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی و سمینار ها و همایش ها کرده ام .