02 آذر
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ غیر حضوری

دوره آشنایی با صنعت بیمه

30 آذر
5:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ غیر حضوری

ورکشاپ ماهانه

03 دی
5:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ غیر حضوری

همایش های فصلی

21 فروردین
2:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

تست